Najaktywniejsze jednostki naukowe

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listy rankingowe uczelni, które zdobyły w ubiegłym roku najwięcej grantów na badania naukowe.

1 mld zł na naukę

W 2013 r. Centrum rozstrzygnęło 14 konkursów, w których finansowanie otrzymały 2433 projekty badawcze, staże podoktorskie i stypendia doktorskie na łączną kwotę ponad 1 mld zł.

Czytaj dalej

Politechniki otrzymały granty Microsoft Azure

Projekty dwóch polskich politechnik zostały nagrodzone w konkursie Microsoft Azure.

Firma nagrodziła w sumie 45 projektów w konkursie Microsoft Azure for Reasearch. Nagrodą w konkursie jest grant w wysokości 40 000 USD na roczny dostęp do infrastruktury obliczeniowej Microsoft Azure. Nagrodzone uczelnie to: Politechnika Śląska za projekt Cloud4Psi oraz Politechnika Warszawska za SparkSeq.

Czytaj dalej

e-papierosy – badania naukowe śląskich uczonych

Zespół badaczy ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach podjął się zbadania szkodliwości e-papierosów, którymi Polacy coraz częściej zastępują zwykłe papierosy.

Wyniki badań wskazują na szkodliwość produktu, jak również na to że osoby znajdujące się w pobliżu palących e-papierosy również przyjmują niewielkie dawki nikotyny z wydychanej pary.

źródło: youtube.com

Czytaj dalej

Polskie uczelnie będą remontować śmigłowce

Modernizacji wymagają śmigłowce Airbus Helicopters, firma Air­bus He­li­cop­ters zaj­mu­ją­ca się pro­duk­cją śmi­głow­ców pod­pi­sa­ła w Gdań­sku umowę o współ­pra­cy z trze­ma pol­ski­mi uczel­nia­mi tech­nicz­ny­mi.

Zadaniem uczelni jest przygotowanie projektów ulepszeń systemów i podzespołów wykorzystywanych do produkcji he­li­kop­te­rów po­wsta­ją­cych w fir­mie. Do prac zaangażowane zostały: Po­li­tech­ni­ka Gdań­ska, Po­li­tech­ni­ka Łódz­ka oraz Uni­wer­sy­te­t Tech­no­lo­gicz­no-Hu­ma­ni­stycz­ny im. Ka­zi­mie­rza Pu­ła­skie­go w Ra­do­miu.

helikopter X3

Eurocopter X3, źródło: www.airbushelicopters.com

źródło: youtube.com

Czytaj dalej

87 mln zł na nowoczesne technologie wydobycia gazu łupkowego

Prawie 87 mln zł na nowoczesne technologie wydobycia gazu łupkowego przygotowano dla laureatów konkursu Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki drugiej edycji programu Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy. Na badania i prace rozwojowe nad wydobyciem gazu łupkowego zostanie przeznaczone prawie 87 mln zł. Ponad 53,5 mln zł to dofinansowanie z NCBR, a ponad 33 mln zł to wkład własny przedsiębiorców.

Czytaj dalej

Własność intelektualna w badaniach naukowych

Centrum Promocji Informatyki

Ochrona własności intelektualnej stanowi ważnych aspekt w działalności naukowej oraz publikacji o tematyce badań naukowych.

Aspekty związane z prawami autorskimi i majątkowymi poruszone zostaną podczas najbliższego seminarium z cyklu badania naukowe pt. „Aspekty praktyczne ochrony własności intelektualnej w badaniach naukowych i dydaktyce”, które odbędzie się już 25 czerwca w Warszawie.

Czytaj dalej

Artykuły naukowe w renomowanych czasopismach

Centrum Promocji Informatyki

Serwis badanianaukowe.edu.pl objął patronatem serię warsztatów organizowanych przez Centrum Promocji Informatyki.

Zapraszamy do udziału w warsztatach „Pisanie artykułów naukowych do renomowanych czasopism (nauki medyczne)”, które odbędzie się  już 25 czerwca w Warszawie. Celem warsztatów jest przekazanie umiejętności pisania artykułów w języku angielskim z przeznaczeniem do publikacji w branżowych prestiżowych czasopismach naukowych jak również umiejętności w zakresie efektywnej współpracy z redakcjami.

Czytaj dalej